หน้าหลัก

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หมวด:

เมื่อ ๐๑๐๙๐๐ ส.ค.๖๐ ร.ต.ท.อิสระภาพ กุลวุฒิ รองฯ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ ได้ประชุมชี้แจงการปฏิบัติให้กับกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ร้อย ตชด๑๓๕เพื่อทำการซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และตรวจสอบอุปกรณ์เช่น เรือท้องแบนพระราชทาน, เครื่องยนต์, เสื้อชูชีพ พร้อมทั้งความพร้อมของกำลังพลในการใช้อุปกรณ์ โดยมอบหมาย ร.ต.ท.สิทธิพร หมอกไชย รอง สว.ฯ ร้อย ตชด.๑๓๕ หน.ชุด นำกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๒ นาย ไปทำการฝึกซ้อมขับเรือและขั้นตอนวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กำลังพลในชุดทั้งเก่าและใหม่มีความรู้ทักษะในการขับเรือ ,ดูแลรักษาเครื่องยนต์ และมีความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อได้รับคำสั่ง เสร็จสิ้นการปฏิบัติเมื่อ ๐๑๑๑๓๐ ส.ค.๖๐

               

โครงการวันทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) อำเภอทองผาภูมิ

หมวด:

1.เมื่อ 310900 ก.ค.60 ร.ต.ท.ภากร พึ่งกุล ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อมพวกรวม 7 นาย ร่วมกับทหาร ร้อย รส.ที่1,ชุด ชพส.1202,คณะผู้นำชุมชนและครู นักเรียน และประชาชนในหมู่บ้านโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บ.ห้วยเขย่งฯ ได้ร่วมกันจัดโครงการวันทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) อำเภอทองผาภูมิ ณ บ้านห้วยเขย่ง ม.3 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.กจ. มี น.ส.สายชล ไกรจัตุรัส ปลัดอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน มีกิจกรรมดังนี้
1.1 เก็บกวาดขยะมูลฝอยต่างๆ ตามริมถนนภายในหมู่บ้าน และพื้นที่ รร.บ้านห้วยเขย่งฯ
1.2 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และเก็บขยะมูลฝอยต่างๆ ที่กีดขวางการไหลของน้ำบริเวณลำห้วยเขย่ง จากใต้สะพานทางเข้าหมู่บ้านถึงบริเวณฝายน้ำล้น เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นพื้นที่เมื่อเกิดฝนตกหนัก

2.มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 311030 ก.ค.60

               

โครงการปลูกต้นไม้ " ทองอุไร " เหลืองทั้งตำบลท่าขนุน จำนวน ๖,๖๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หมวด:

๑. เมื่อ ๒๘๐๙๐๐ ก.ค. ๖๐ ร.ต.ท.อิสระภาพ กุลวุฒิ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด รวม ๗ นาย ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในอำเภอทองผาภูมิ , พ่อค้าประชาชน , คณะครู - นักเรียนและผู้นำชุมชน เข้าร่วมในพิธีโครงการปลูกต้นไม้ " ทองอุไร " เหลืองทั้งตำบลท่าขนุน จำนวน ๖,๖๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลท่าขนุน ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดย ว่าที่ร้อยตรีสุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธี มีนายจิรชัย ถนอมวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขนุน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ฯ มีกิจกรรม ดังนี้

๑.๑ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพรและถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

๑.๒ ประธานได้มอบพันธุ์กล้าไม้ทองอุไรให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมพิธี และนำไปปลูกตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ ร้อย ตชด.๑๓๕ ได้รับมอบหมายให้ปลูกพันธุ์กล้า " ทองอุไร " บริเวณสองข้างทางถนนหมายเลข ๓๒๗๒ ระยะทาง ๒ กม. จำนวน ๖๐๐ ต้น

๒. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ ๒๘๑๑๐๐ ก.ค. ๖๐

               

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

หมวด:

1.เมื่อ 270800 ก.ค.60 ร.ต.ท.ภากร พึ่งกล ผบ.มว.มชส.ฯ พร้อม ขรก.ตร.ใน มว.ฯ รวม 6 นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง,สวนป่าทองผาภูมิ,ทหาร ร้อย รส.ที่1,ชุด ชพส.1203,คณะผู้นำชุมชนตำบลห้วยเขย่ง,ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในหมู่บ้านโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บ.ห้วยเขย่งฯ ได้ร่วมกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่รวมไม้ของสวนป่าทองผาภูมิ และบริเวณพื้นที่ป่าแนวเขตติดต่อ ระหว่างสวนป่าทองผาภูมิ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค มี นางธนพร บวรพิพัฒนวงศ์ ปลัดอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.1 การกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา

1.2 การเสริมธาตุอาหารแก่สัตว์ป่า (ทำโป่งเทียม)

1.3 การปลูกต้นไม้ (โดยการใช้หนังสติ๊กยิงเม็ดพันธ์ต้นไม้)ุ การสร้างแหล่งอาหารช้างและสัตว์ป่า (ปลูกพืชอาหาร เช่น กล้วย,อ้อย,หญ้าลูซี่,หญ้าคองโก)

1.4 การสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 ฝาย

2.มีผู้ร่วมกิจกรรมเข้าประมาณ 200 คน เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 271300 ก.ค.60

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560

หมวด:

เมี่อ 270830 ก.ค.60 ร.ต.ท.วสันต์ หุ่นธานี ผบ.มว.ตชด.1352 พร้อมกำลังพลรวม 7 นาย ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ร่วมกับหน่วยงานราชการ , คณะครู นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ประมาณ 150 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยปลาที่เขื่อนวชิลราลงกรณ เสร็จสิ้ภารกิจเดินทางกลับที่ตั้งแล้วแต่ 271000 ก.ค.60