ประวัติหน่วย

123/56 ม.1 ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ประวัติหน่วย

หมวด:

 

 ประวัติความเป็นมา

             เมื่อปี ๒๕๑๑ พันตำรวจโท ถวัลย์  รัตนกาล ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ได้พิจารณาพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ เป็นที่ตั้งของ หมวดเคลื่อนที่เร็ว ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา จาก กำนัน โพ่ มูลแก้ว โดยมีหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๗๕๒ ปฏิบัติงานเป็นหน่วยแรก รับผิดชอบพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ และ อำเภอสังขละบุรี ต่อมาปี ๒๕๑๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ จัดตั้งให้เป็น กองร้อยปฏิบัติการตัวอย่างเป็นแห่งแรก ใช้ชื่อว่า กองร้อยที่ ๑ ตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ โดยมี ร้อยตำรวจโท ประยูร ชูชัยสิงหกุล เป็น ผู้บังคับกองร้อย มีกำลังพล ๒ หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ในปี ๒๕๒๒ ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา จาก นาย ปรีชา  เจียจำรูญ (ใช้สำหรับสร้างบ้านพัก)

             ในปี ๒๕๒๙ ได้มีพระราชฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กองร้อยที่ ๑ ตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ จึงเปลี่ยนมาเป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๕ โดยมี กำลังพล ๕ หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน